Image Example

СОУ "Христо Ботев" – гр. Кубрат като средищно училище от 3 години участва в проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”. Осъществява се целодневно обучение в 9 групи, в които са включени 183 ученици.


Image Example

Обща цел на проекта: подпомагане процеса на ефективно въвеждане на целодневната организация на учебния процес за учениците от 1 до 8 клас от средищните училища в страната.

Основни дейности: Осигуряване и провеждане на целодневна организация на учебния процес за учениците от 1 до 8 клас от средищните училища в страната.

Преподаватели на групите:
ПИГ 1.а,в – Бахтишен Османова
ПИГ 1.б,в – Стоянка Станева
ПИГ 2.а,б – Галина Енчева
ПИГ 2.б,в – Пламенка Радева
ПИГ 3.а,б,в – Татяна Цонева
ПИГ 3.б,в – Добринка Илиева
ПИГ 4.а,б,в – Пламенка Пейчева
ПИГ 5-7 клас – Лиляна Христова

Часовете в ПИГ включват следните режимни моменти:

Организиран отдих и спорт:
Голяма част от учениците се възползват от осигурения безплатен обяд в столовата на училището. Часовете за организиран отдих и спорт се провеждат във физкултурните салони или в двора на училището. По време на отдиха учениците имат възможност да реализират поведенческия си потенциал и да се разтоварват от умственото напрежение. ГАЛЕРИЯ СНИМКИ 2014-2015 УЧЕБНА ГОДИНА

Самоподготовка:
Часовете по самоподготовка допринасят за правилното и трайно усвояване на учебния материал и съдействат за формиране на навици за самостоятелно учене с разбиране, стимулират любознателността и стремежа към знание, толерантно взаимодействие чрез усъвършенстване на уменията за общуване. Самоподготовката включва – актуализиране на знанията, диференцирана работа, контрол върху изпълнението на домашната работа и допълнителни упражнения. ГАЛЕРИЯ СНИМКИ 2014-2015 УЧЕБНА ГОДИНА

Занимания по интереси:

Дейностите по интереси служат за постигане на общодостъпно знание, основано на принципите на толерантност, развиване на личността на ученика в мултикултурна среда чрез специално подбрани дейности – изкуство, наука, дидактични игри и спорт. Часовете от този блок се провеждат в оборудваните помещения за дейност по интереси, в компютърните кабинети, в училищната библиотека, актовата зала, физкултурния салон, спортните площадки. ГАЛЕРИЯ СНИМКИ 2014-2015 УЧЕБНА ГОДИНА